Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursus

2022-2024 Tartus


Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon korraldab kognitiiv-käitumisteraapia põhikursuse alates september 2022 kuni juuni 2024 asukohaga Tartus. Kursus on akrediteeritud Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli täienduskoolitusena.

Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisterapeudi erialateadmiste ja kutseoskuste arendamine. Kursus õpetab normaalse ja häirunud käitumise kognitiivseid ning käitumuslikke teooriaid, annab oskuse neid teooriaid kriitiliselt analüüsida ning rakendada konkreetse patsiendi probleemide seletamiseks ja kõrvaldamiseks. Õpitakse kognitiivseid ja käitumuslikke tehnikaid eesmärgiga valida vastavalt kliendi probleemide kontseptualiseeringule sobivaid sekkumisi, neid konkreetse patsiendi vajadustele kohandada ning patsienti ennast neid rakendama suunata. Omandatud teoreetilisi ja tehnilisi teadmisi rakendatakse tegelikus töös patsientidega. Kursus on teoreetilis-praktiline, loob eeldused kognitiiv-käitumisteraapia praktiseerimiseks juhendamise all ja annab praktikaks vajalikud teadmised ja oskused.

Käsitletavad teemad (üksikutes teemades võib tulla ette muudatusi olenevalt KKT arengutest): kognitiiv-käitumisteraapia põhitehnikad – töö automaatmõtete, vaheveendumuste ja põhiveendumustega; käitumise korrigeerimise tehnikad; lisatehnikad; patsiendi hindamine, kontseptualiseerimine ja ravisse kaasamine, terapeutilise suhte loomine ja arendamine; teraapia eesmärkide püstitamine ja ravi planeerimine; iga raviseansi ja kogu teraapiaprotsessi kavandamine ja juhtimine; patsiendi seisundi ja teraapia tulemuste mõõtmine ja hindamine; teraapia lõpetamine ja järelseansside korraldamine; KKT eripära vastavalt patsiendi häiretele: depressiooni, sotsiaalärevuse, foobia, üldistunud ärevushäire, terviseärevuse, obsessiiv-kompulsiivse häire, posttraumaatilise stressihäire, söömishäirete, sõltuvushäirete ja isiksusehäirete KKT.

Kursuse kuraator: Thea Marran

Kursusel õpetavad KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus.

Korraldus: Õppetöö kestab kaks aastat, kahepäevased õppesessioonid toimuvad kord kuus (kümme sessiooni aastas) neljapäeval ja reedel kell 10.00-17.00.

Õppesessioonide vahepeal tehakse kokkulepitud kodutööd: töötatakse iseseisvalt kirjandusega, harjutatakse tehnikaid, juhtumite kontseptualiseerimist ja tööd patsientidega juhendamise all. Iga semestri ajakava kuulutatakse välja semestri algul.

Kursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksamile pääsemise eelduseks on kursuse läbimine, kõigi praktiliste ülesannete aruannete esitamine ning lõputöö, mis sisaldab kirjaliku juhtumianalüüsi ja salvestatud raviseansi. Kursuse edukalt lõpetanutele antakse tunnistus, mis annab õiguse praktiseerida kognitiiv-käitumisterapeudi juhendamisel ning jätkata õpinguid Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli juhendatud praktika kursusel ja täiendusmoodulites.

Kursusele vastuvõtu eeldused:

  • akadeemiline kõrgharidus psühholoogias (läbitud magistriõpe) või arstiteaduses (psühhiaatria eriala);

  • lõpetatud alusmoodul - Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse ja selle lõpus sooritatud eksam.

Vastuvõtukomisjonile ei edastata nende avaldusi, kellel on eeldused täitmata.

Vastuvõtu protseduur:

  • kodutöö - kognitiiv-käitumisteraapia alase artikli lugemine ja sellel põhineva 1-2 leheküljelise essee koostamine (artikkel, mille põhjal essee koostatakse, saadetakse vastuvõtukatsetele registreerimise järel);  

  • suuline vastuvõtuintervjuu.

Kursuse õppemaks on 1250 eurot semestris (kokku neli semestrit), mis sisaldab lisaks õppesessioonidele ka õppematerjale, eksamitasu. Õppemaksule lisandub kursuse kohustuslik põhiõpik (mille ostab endale kursusel osaleja ise) ning mille kohta antakse infot valituks osutunud kandidaatidele eraldi. 2022/2023. õppeaasta sügissemestri õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 20. augustiks 2022. a.

Vastuvõtukatsetele registreerumine toimub kuni 01. aprillini 2022 aadressil koolitus@ekka.ee. Registreerumisel palun esitada oma sooviavaldus, väljavõte diplomist ja selle lisadest, CV, tunnistus KKT algkursuse läbimise kohta ja kinnitus vastuvõtutasu tasumise kohta. Vastuvõtukatsete tasu, 55 eurot, palume tasuda EKKA Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli arveldusarvele EE372200221020741283 / Swedbank, selgitusse märkida oma nimi.

Essee tuleb esitada hiljemalt 10. aprilliks aadressil koolitus@ekka.ee 

Vastuvõtuintervjuud viiakse läbi 18.aprillil 2022 Tartus (täpne info saadetakse registreerimise järel) ning seejärel komplekteeritakse õppegrupp. Õppegrupi suuruseks on 16 inimest. Valituks osutunud kandidaatidele antakse sellest teada hiljemalt mai lõpuks.

Õppetöö algab septembris 2022.